certyfikat kompetencji zawodowych warszawa certyfikat kompetencji zawodowych ckz warszawa  Certyfikat kompetencji zawodowych kierowcy

Certyfikat kompetencji zawodowych (CKZ)

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika kompetencji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu drogowego. Musi go posiadać zarówno właściciel niewielkiego przedsiębiorstwa przewozowego, dysponującego choćby jednym samochodem ciężarowym o masie ponad 3,5 tony lub samochodem służącym do przewozu osób, jak i przynajmniej jedna osoba zarządzająca dużą firmą przewozową. Certyfikat kompetencji zawodowych musi posiadac także Spedytor. Osoba posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika może zarządzać transportem maksymalnie w 4 firmach, gdzie łączna ilość pojazdów nie przekracza 50 szt.

Kto powinien posiadać Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika?

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika wymagany jest od osób wykonujących krajowy transport osób, krajowy transport rzeczy, międzynarodowy transport osób i międzynarodowy transport rzeczy. Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w Warszawie, należy zdać egzamin, który uważany jest za trudny, obejmuje wiele zagadnień np. z zakresu prawa cywilnego, celnego i dewizowego, prawa międzynarodowego dotyczącego transportu rzeczy i osób, bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów. Do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika można się przygotować na odpowiednich kursach, organizowanych w ośrodku szkolenia przewoźników.

Gdzie można przygotować się do zdobycia certyfikatu kompetencji zawodowych w Warszawie?

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego System prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w Warszawie, a także w filiach w Ciechanowie i Mrągowie.

Jak wygląda egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w Warszawie ?

Po szkoleniu w Instytucie Transportu Samochodowego jest organizowany państwowy egzamin na certyfikat kompetencji zawodowej. Egzamin składa się z dwóch części: testy oraz zadania egzaminacyjne. Testy pisemne składają się z 64 pytań, na które należy odpowiedzieć w nieprzekraczalnym czasie 120 minut.

Warunkiem zaliczenia testu pisemnego oraz zadania egzaminacyjnego w kursie na certyfikat kompetencji zawodowych w Warszawie jest uzyskanie, co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części.
Egzamin złożony z wynikiem pozytywnym uważa się w przypadku uzyskania przez
osobę egzaminowaną z dwóch części, co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

 

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych:

Kierowcy, którzy wykonują przewóz drogowy osób lub rzeczy, mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe jeżeli:

 • przed 10 września 2008 r. – uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D,
 • przed 10 września 2009 r. – uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C.

Po ukończeniu szkolenia okresowego kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Do pozostałych kierowców stosuje się odpowiednio kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną.

 

Obsługa żurawi przenośnych (HDS – Hydrauliczny Dźwig Samochodowy):

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursantów do egzaminu, organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi żurawi przenośnych.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi żurawi przenośnych.

Kurs DGSA (Dangerous Goods Safety Adviser) dla kandydatów na doradców ADR:

Szkolenie ma na celu przygotowanie kandydatów do egzaminu organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny.

Do zadań doradcy należy przede wszystkim pomoc merytoryczna i prawna w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, tworzenie rocznych raportów oraz raportów powypadkowych.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 21 lat,
 • posiadanie wykształcenia wyższego,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

 

Nowoczesny magazynier:

Szkolenie umożliwia podniesienie kwalifikacji z zakresu magazynowania i organizacji zaplecza produkcyjnego. Tematy poruszane na kursie to m.in. gospodarka zapasami, magazynowanie, opakowania, zarządzanie magazynem, inwentaryzacja.

Uczestnicy po ukończonym szkoleniu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu „Nowoczesny magazynier”.

 

BHP i ppoż.:

Szkolenie skierowane jest zarówno do pracowników jak i pracodawców. Obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy oraz sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie. Celem kursu jest zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników z przepisami i instrukcjami ppoż. dla danego stanowiska pracy oraz zasadami postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.

Okresowe szkolenie BHP dla kadry kierowniczej adresowane jest do osób kierujących pracownikami. Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

 Kurs kierowców wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgnikiem:

Wielozadaniowe ładowarki teleskopowe umożliwiają przewóz oraz podnoszenie materiałów. Ich atutem jest wielofunkcyjność i uniwersalność. Kurs trwa 40 godzin i kończy się egzaminem wewnętrznym. Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgnikiem, tj. ładowarek teleskopowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Budowa urządzenia
 • Sposoby prawidłowej eksploatacji
 • Rodzaje czynności obsługowych
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zajęcia praktyczne
Wymagania:
 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
 • ukończony kurs obsługi wózków widłowych.

Kurs operatora kombajnów zbożowych

Szkolenie przygotowuje do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych, niezbędnych przy pracy w rolnictwie. Uczestnik po zakończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrzengo otrzymuje certyfikat oraz zezwolenie na kierowanie kombajnami zbożowymi.
Kurs trwa łącznie 50 godzin i obejmuje następujące zagadnienia:
 • budowa kombajnu zbożowego
 • obsługa techniczna kombajnu
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy kombajnem
 • zajęcia praktyczne
Wymagania:

Zapraszamy do polubienia naszego Fan Page`a na profilu społecznościowym Facebook oraz w Google+ gdzie na bieżąco informujemy o naszych najnowszych kursach!