OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SYSTEM

kursy ADR Warszawa , kursy wózki widłowe, kursy CKZ

ADR

Zgodnie z art. 10 Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr. 199 poz. 1671 ze zm.) i wymaganiami zawartymi w dziale 8.2 Umowy Europejskiej ADR każdy kierowca przewożący towary niebezpieczne ma obowiązek ukończyć kurs, zdać wymagany egzamin i uzyskać zaświadczenie uprawniające go do przewozu tych towarów. W związku z tym nasza firma pragnie zaoferować Państwu kursy dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Kursy te prowadzimy w formie:

 • Szkolenia początkowego – dla kierowców ubiegających się o wydanie po raz pierwszy zaświadczenia lub nie posiadających ważnego zaświadczenia, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2005r. Nr. 187 poz. 1571)
 • Szkolenia doskonalącego dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie.

UWAGA!!!

Oferta dla chcących zdobyć uprawnienia na kursy ADR

Teraz kursy ADR w korzystnych cenach:

Kurs ADR podstawowy: 600 zł

Kursy ADR specjalistyczne (cysterny, kl.1 i kl. 7)  400 zł każdy.

Zapraszamy!!!

ADR szkolenia kierowców

Prowadzimy następujące rodzaje szkoleń w Warszawie, Ciechanowie i Mrągowie:

Kurs ADR dokształcający początkowy:

 • Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze, co najmniej 24 godzin lekcyjnych; – dotyczy wszystkich kierowców.
 • Specjalistyczne w zakresie przewozu w cysternach – w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 • Specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów klasy 1 – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 • Specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów klasy 7 – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Kurs ADR dokształcający doskonalący:

 • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych – dotyczy wszystkich kierowców.
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Prowadzenie kursu ADR dokształcającego początkowego i doskonalącego łącznie z jednym lub więcej niż jednym z kursów specjalistycznych, może przy tym odbywać się w formie kursu zintegrowanego.

Cel kursu dokształcającego ADR:

Kurs ma na celu przygotowanie kierowców zawodowych do samodzielnego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym.

Uczestnicy kursu ADR:

 • kurs ADR dokształcający początkowy – przeznaczony jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o zaświadczenie ADR. Kierowca przystępujący do kursu musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii i mieć ukończone 21 lat.
 • kurs ADR dokształcający doskonalący – przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane zaświadczenie ADR o kolejne 5 lat. Kierowca przystępujący do kursu musi posiadać ważne zaświadczenie ADR.

Program kursów:

1) kurs ADR podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR wszystkich klas obejmujący:

a) wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,

b) główne rodzaje zagrożeń,

c) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,

d) ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich,

e) obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,

f) czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej,

g) postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru,

h) środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,

i) zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,

j) manipulowanie i układanie sztuk przesyłki,

k) oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,

l) przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,

m) informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,

n) informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,

o) informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów;

2) kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR w cysternach obejmujący:

a) zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,

b) szczególne wymagania dotyczące pojazdów,

c) ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,

d) dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych;

3) kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmujący:

a) specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne,

b) zakazy pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1;

4) kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmujący:

a) specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,

b) wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,

c) szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

Kurs ADR dokształcający doskonalący powinien obejmować zagadnienia:

1) kursu podstawowego – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,

2) kursu specjalistycznego – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,

3) kursu specjalistycznego – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,

4) kursu specjalistycznego – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

– w zakresie nowych lub zmienionych regulacji prawnych oraz nowych rozwiązań merytorycznych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych objętych ramowym programem kursu początkowego.

Egzamin państwowy ADR:

 • Egzaminy przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań pochodzących z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego przez jednostkę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze zarządzenia. Jednostka ta podaje do publicznej wiadomości przykładowe pytania egzaminacyjne dla każdego rodzaju kursu dokształcającego.

Ilość pytań na testach pisemnych egzaminu ADR i czas jego trwania:

 • kurs podstawowy – 30 pytań – 90 minut;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 18 pytań – 60 minut;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – 15 pytań – 45 minut;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – 15 pytań – 45 minut.

Każdy z powyższych egzaminów uważa się za zdany w przypadku udzielenia przez egzaminowanego co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi.

wzór zaświadczenia kurs ADR

Kurs ADR w Mrągowie

Wszystkich kierowców zainteresowanych uprawnieniami ADR z Mrągowa i województwa warmińsko-mazurskiego zapraszamy na kurs szkolenia z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w naszym ośrodku w Mrągowie. Umożliwiamy ukończenie kursu z zakresu wszystkich klas, tj. kurs podstawowy, kurs specjalistyczny cysterny /kl.1 /kl.7. Cena kursu zawiera materiały szkoleniowe, opłatę za egzamin i wydanie zaświadczenia ADR. Aktualne ceny znajdziesz tutaj: Ceny kursów

Zobacz również:

Informacje dotyczące kursów na wózki widłowe.

Inne szkolenia

Terminy kursów

Zapraszamy do polubienia naszego Fan Page`a na profilu społecznościowym Facebook oraz w Google+ gdzie na bieżąco informujemy o naszych najnowszych kursach!

© Copyright - "System " Ośrodek Doskonalenia Zawodowego